Początki organizacji środowiska architektów w Radomiu

sięgają połowy lat 50-ych, kiedy to na terenie miasta i powiatu działało około 10 architektów.
W sposób samoistny, działając na rzecz integracji środowiska, na przełomie lat 1955-1956, utworzyli Miejskie Koło Architektów.
W jego skład weszli:
- arch. Alfons Pinno - Prezes Koła
- arch. Radosława Lombarska
- arch. Zbigniew Lombarski
- arch. Maciej Tumo
- arch. Edward Grajewski
- arch. Marian Maciocha
- arch. Franciszek Okowiński
- arch. Andrzej Kowalski
- arch. Kazimierz Orski
Prowadząc ożywioną działalność, dali podwaliny pod utworzenie Terenowego Wojewódzkiego Koła SARP,
należącego do Oddziału SARP w Kielcach.

26 lutego 1976

Wobec stale rosnącej rangi środowiska i liczby architektów, która u progu lat 70-tych wynosiła  ok. 30 osób,
a także zmiany w podziale administracyjnym kraju i utworzenie Województwa Radomskiego ,
postanowiono wszcząć kroki w kierunku utworzenia Oddziału SARP w Radomiu.
W październiku 1975 r. powołano w tym celu Komisję Organizacyjną w składzie:
- arch. Bogusław Blum
- arch. Tadeusz Derlatka
- arch. Jerzy Filipiuk
- arch. Danuta Maj
Całością spraw kierował ówczesny Prezes Kola Terenowego arch. Leszek Szkutnik.
Po stosownych w tej sprawie formalnościach, na podstawie Uchwały Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich
z dnia 16 lutego 1976 r.  na Walnym Zebraniu członków Kola Terenowego, w dniu 26 lutego 1976 r. powołano do życia
Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich w Radomiu,
dokonując wyboru jego władz i przyjmując założenia programowe działalności.
Radomski Oddział był drugim w kolejności utworzonym po zmianach w podziale administracyjnym kraju.

Zarząd I kadencii 1976 — 1979
Jerzy Filipiuk - prezes
Tadeusz Derlatka - wiceprezes
Leszek Szkutnik - wiceprezes
Jan Okowiński - czł. zarządu
Bogusław Blum - czł. zarządu
Elżbieta Maj - sekretarz
Józef Kopera - skarbnik

Powołano do życia koła SARP przy :

- Biurze Projektów „Miastoprojekt",
- Zakładzie Projektowania i Usług Inwestycyjnych  ,,Inwestprojekt",
- Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego,
Za ich pośrednictwem realizowane były cele i zadania stowarzyszenia :
- dyskusje publiczne i pokazy opracowań
- konkursy architektoniczno – urbanistyczne
- uczestnictwo członków Oddziału w pracach komisji, zespołów dla rozstrzygania różnych kwestii z zakresu urbanistyki i architektury
- czynny udział przedstawicieli Oddziału w pracach Zarządu Głównego SARP
- imprezy integracyjne środowiska
- wspieranie architektów w ich działalności
- publikacje na lamach prasy lokalnej o tematyce architektonicznej i urbanistycznej,

Stowarzyszenie jako zorganizowana zbiorowość, stworzyło podstawy do pojawienia się indywidualności,
których rozwój jest wprawdzie niezaprzeczalnym  sukcesem osobistym,
ale mającym też swe korzenie w środowisku, które je umacnia.