WALNE SPRAWOZDAWCZO – PROGRAMOWO-WYBORCZE ZEBRANIE ODDZIAŁU

Zarząd SARP Oddział Radom zawiadamia, że 
WALNE SPRAWOZDAWCZO – PROGRAMOWO-WYBORCZE ZEBRANIE ODDZIAŁU
odbędzie się 
czwartek 21 września 2023 r. o godz. 17.00 (pierwszy termin) i o godz. 17.15 (drugi termin) 
miejsce
sala konferencyjna Nihil Nowi Radom Rynek 3

 Przewidywany porządek Walnego Zebrania Członków Oddziału:
 1. otwarcie zebrania 
2. wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania 
3. przyjecie porządku obrad 
4. wybór komisji mandatowej i stwierdzenie prawomocności zebrania 
5. wybór komisji : skrutacyjnej, uchwal i wniosków, wyborczej. (członkami komisji skrutacyjnej nie mogą być osoby kandydujące do władz Oddziału) 
6. wystąpienie zaproszonych gości i partnerów 
7. sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału 
8. sprawozdanie z działalności Kolegium Sędziów Konkursowych 
9. sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego 
10. sprawozdanie finansowe Skarbnika Oddziału 
11. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
12. głosowanie nad przyjęciem sprawozdania oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału 
13. wystąpienia kandydatów i wybór Prezesa Oddziału 
14. ogłoszenie wyników, wystąpienie Prezesa, przedstawienie programu działania oraz ewentualnych kandydatur do zarządu oddziału 
15. wybór zarządu oddziału 
16. wybór komisji rewizyjnej 
17. wybór sadu koleżeńskiego 
18. wybór kolegium sędziów konkursowych 
19. wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów 
20. dyskusja, liczenie głosów 
21. ogłoszenie wyników wyborów 
22. odczytanie wniosków i projektów uchwał 
23. zamknięcie zebrania

Zwracamy się z prośba o aktywny udział w Zebraniu
od naszego zaangażowania zależy dalsze funkcjonowanie 
SARP Oddział Radom. 

sprawozdania organów statutowych SARP Oddział Radom kadencja 2019-2023

Pobierz Plik:

sprawozdanie_prezesa_zarządu_oddziału

Pobierz Plik:

sprawozdanie_finansowe_skarbnika

Pobierz Plik:

 sprawozdanie_sąd_koleżeński

Pobierz Plik:

 sprawozdanie_sąd_konkursowy

Pobierz Plik:

2023_sprawozdanie_komisja_rewizyjna

składki  członkowskie

informujemy członków SARP Oddział Radom , że uchwałą Zarządu z dnia 03-09-2020r. ustala się nową wysokość składek:
- począwszy od stycznia 2021 r. wysokość składki członkowskiej wynosi 20 zł /miesiąc
- bonifikata, przy wpłacie całorocznej jednorazowej  wysokośc składki wynosi 200 zł /rok
- osoby pobierające świadczenia emetytalne są zwolnione z opłacania składek (możliwość dokonywania wpłat dobrowolnych wspierających działalnośc oddziału)
- składki za 2020 r. i pozostałe składki zaległe pozostają w dotyczczasowej wysokości tj. 10 zł/miesiąc
PROSIMY O REGULOWANIE BIEŻĄCYCH I ZALEGŁYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

WPŁATY,
z podaniem w tytule przelewu danych personalnych wpłacającego
i określeniem okresu jakiego dotyczą składki,
można dokonywać elektronicznie na podane konto
lub na zebraniach oddziału do Skarbnika Oddziału
Nr konta bankowego:
33 1600 1462 1897 3041 1000 0001
BNP Paribas